Mefjordvær svarte lita bok

Denne filen er fra Berg kommune i Troms fylke

Transkripsjon

mefjordvaer_20+ mefjordvaer_19

1: menn # mann mærrke jo de att # jo fleire mann
har # av dæmm jo minner ee # avhænngi bliv ann +[pron=uklart] av att #
mann må mann innser de att mann må jo ta live uta nåkken uta dæmm 
2:

1: * å dæffør e de jo så mykkje mykkje værre å
ha ett husdyr # ett sånnt husdyr såmm såmm en hunn eller ei katte eller nåkkå
sånnt 
2: ja ja de e jo de

1: 2: m

1: enn å ha førr eksæmmpel ee # ee
såmm æ ha kunne no ha enn ee søtti åtti sæua l- sæua å lamm så kåmme ne a
fjelle 
2:

1: de hadde vi denn tia vi hadde krættur 
2:
m

1: å nå mann då kåmm n- nårr æmm då kåmm ne # så
hadde vi jo allereia innere- innsedd de att nåkken måtte mann jo sjelle sæ me #
a lamman 
2:

mefjordvaer_19

ja

mefjordvaer_20+ mefjordvaer_19

1: ja # menn æ hadde navvn +[pron=uklart]
på alle sammenn de ha- de hadd æg 
2:

1: så va
de å å ee # legge navvn på dæmm æ hadde ei svarrt ei bok [pron=uklart-]
ee de ei [-pron=uklart] svarrte lita bo- notisbok 
2: * ja

1: å dær hadde æ skreve opp alle
nammnan +[pron=uklart] 2: ja

1: 2: mm

1: å de å du kann se då hadde æ jo
jorrt mæg enn # e- enn # avrænngning på att korr mannge såmm vi måtte ta live
uta 
2:

Kommentar

Eit interessant målmerke i denne talemålssnutten frå Mefjordvær på Senja er adjektivendinga –e
i frasen ei svarrte lita notisbok, som i standard norsk ville hatt uttalen ei svart lita notisbok utan –e-en. Ifølgje Taraldsen (2012) brukes denne endinga når eigenskapen til adjektiv held for substantivet i høg grad – i dette tilfelle at notisboka er svart. Denne endinga er berre mogleg når eit adjektiv står til eit ubestemt hokjønns- eller hankjønnssubstantiv i eintal, og ikkje til eit inkjekjønnssubstantiv.

Av andre målmerke kan vi notere oss følgjande:

Litteratur:

Taraldsen, K. Tarald (2012) "Om kjønnsskifte og greie jenter på Senja og ellers i verden." i Ottar, nr. 2.

Les mer om følgende målmerker: