Kvænangen eldre åttitallsklar

Transkripsjon

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: ka sjlakks klær va de på åttitalle? 
2: * [pron=me-] ha kke du

kvaenangen_04gk

billda
dærrifra # gå på billdan å se [-pron=me]

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: på billda ja 
2: * [pron=me-]
d e jo

kvaenangen_04gk+ kvaenangen_03gm

1: klart de så ser du jo akkoratt {uforståelig}
[-pron=me] 2: * de ja ja ja

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: e trur de va sånne trannge bokkse
## væit du menn de sjiffta f- 
2: * [pron=me-] på åttitalle e va
jo fløkkta +[pron=uklart]

kvaenangen_04gk+ kvaenangen_03gm

1: hit da [-pron=me] 2:
* [pron=me-] de va

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: sjiffta så forrt nånn ganng va de # ee ikke
sannt vie bokkse husske du å nånn ganng så va de # så blæi de hæilt di dæran ee
## du va de fløyel da fløyelsbokkser? [-pron=me] 2: * ja * menn
v- vi va jo fløtta hit på åttitalle +[pron=uklart]

kvaenangen_04gk+ kvaenangen_03gm

1: næi trur ... 
2: * [pron=me-]
de

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: de va mye husske du att de va mye
fløyelsbokkse i denn tia # iallfall hærrebokkse # e husske e hadde to to tre
sånne fløyelsbokkse [-pron=me] 2: * {uforståelig} * ja +[pron=uklart]

kvaenangen_04gk+ kvaenangen_03gm

1: [pron=uklart-] å tro omm de va sånn [-pron=uklart]
fløyelsjakka å # sånn brune fløyelsjakka 
2: * ja

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: d e muli de ja # de # å koss'n sjorrter å
sånnt va de e hussk ikke de dær allså 
2: * e ser ...

kvaenangen_04gk

ja ## ka du si att?

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: e si e
savvne di hærane husske du di hæra væsst- de va nåkka væssta du veit +[pron=uklart]
sånne sjinnvæssta 
2:

1: {uforståelig}
mænn væit du dæmm konne dæmm konn du bruk dæmm brukkte vi bra lænnge fårr dæmm
va # dæmm kann du fakktisk ænnda bruke di sjinnvæsstan dær 
2: * næi du
tia går jo {uforståelig} ... * ja {uforståelig} ja ja

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: de va de va jo sikkert trennd då åsså 
2:
* mm

kvaenangen_04gk+ kvaenangen_03gm

1: ja ja ja {uforståelig} 2: *
klart de va de ja

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: ja d e klart de v- de va no mye mer
att trænnd fårr jennte enn fårr gutta # v- ee vi guttan e tru vi brukkte sånn
ee assa omm enaan 
2: * ja

1: vi va ikke sånn føllt ikke # jikk ikke på
butikken å sa att "jaha" de va bare de å få kjøppt de såmm va
sæføllli 
2: * ja ja

kvaenangen_04gk+ kvaenangen_03gm

1: menn e tru de såmm dåkke varierte på {uforståelig} sjlippsmote å ... 
2: * ja da * [pron=me-] ja de
va

kvaenangen_03gm+ kvaenangen_04gk

1: de de tru e att de va ennt'n ee de va tynne
de va ikke bræie sjlipps da de va tynne sjlipps [-pron=me] 2: *
ja

1: å kannsje de va å kannsje de va em # å
kannsje de va sjinnsjlipps åsså da # de tru e nåkk att de va ee att då åsså va
sjinnsjlipps 
2:

1: fårr denn varte lænnge denn sjinnsjlippstia
asså # {uforståelig} 2: * ja ja

kvaenangen_04gk+ kvaenangen_03gm

1: denn va jo {uforståelig} ... 
2:
* ja ja ja

kvaenangen_03gm

mænn denn no e denn
ikke mer

 

Kommentar

I denne snutten diskuterer dei eldre informantane frå Kvænangen korleis klesmoten var på åttitalet. Vi høyrer mellom
anna følgjande språktrekk:

Les mer om følgende målmerker: