08 Målet i Sør-Troms, Vesterålen og Ofoten

Dialektane i Sør-Troms, Vesterålen og Ofoten har mange språklege fellestrekk (Bull 1996: 172; Hansen 1996: 131). Pronomenformene er æ(g), dæ(g) og mæ(g), i motsetning til senjamålet lengre nord og lofot- og saltenmål som har e(g) osb. Dialektområdet er som senjamålet, eit e/a-mål, men det er meir apokope i infinitiv, presens og preteritum enn lenger nord, eks. å lev - lev - levd (Bull 1996: 172), men mindre enn i vest og sør (Hansen 1996: 131). 

Dialekten i Narvik skil seg frå dialektane i omlandet ved å (stort sett) vere eit e-mål, ha nektingsadverbet ikke og ikkje ikkje, og ha retrofleksar eller dentalar i staden for palatalisering av historiske dentalar.

Kjelder

Bull, Tove. 1996. «Målet i Troms og Finnmark», i i Jahr, Ernst H. og Olav Skare (red.), Nordnorske dialektar, Oslo: Novus, 157-179.

Hansen, Eskil. 1996. “Dialektene i Nordland”, i Jahr, Ernst H. og Olav Skare (red.), Nordnordske dialektar, Oslo: Novus, 121-134.

Denne dialektgruppa omfatter følgende dialekter: