Hattfjelldal yngre

Denne filen er fra Hattfjelldal kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

hattfjelldal_01um

 • e låg i tællt e å n M8 for dit en gånng å så ## å så ha vi nå ræist i væg ifrå # garn heime å så ## så for vi nå opp # oppijøno skojen å så kåmm vi opp på Akkslæ då
 • ee då såg vi elle oppdagæ vi att vi ha # gLæmmt # mat'n

hattfjelldal_02uk

 • [leende-] ja ha [-leende]

hattfjelldal_01um + hattfjelldal_02uk

 • 1: [latter] # [leende-] å då va vi [-leende] jo kje så lanngt te vi va framme 
2:
 • 1: 2: næi
 • 1: ja +[pron=uklart] va jo på høust'n de 
2: [pron=me-] å dåkker sku

hattfjelldal_02uk + hattfjelldal_01um

 • 1: ligg åver dær? [-pron=me] 2: * ja

hattfjelldal_01um + hattfjelldal_02uk

 • 1: * å de va på hæust'n enast vi ha fått mæ åss dæ va en pøllsepakke tru æ # en sånn tipakk mæ grillpøllsær 
2: ja * jaha
 • 1: 2: ja +[leende]
 • 1: [latter] # mænn så va dæ på høsst'n de dær så vi fann jo ut att vi # vi gidd nå kje ganng ner ijænn s- va nå kåmme så lanngt så 
2:
 • 1: vi hiv ass nå runnt å pLokka # masse bLåbær å # å målltæ 
2:
 • 1: 2: ja [latter]
 • 1: [latter] [leende-] å to dæ mæ åss da [-leende] borrt te # [latter] åvernattingspLass'n å så tænngt vi vi fækk nå vell fessk åg utpå kvellinga så de varrt no vell mat så vi fikk bærrga 
2: * [latter]
 • 1: 2: ja ja ja
 • 1: mænn dæ va jo hællt {uforståelig} fækk kje ... 
2: * [latter] * [pron=me-] ja e tru nå kje dåkker

hattfjelldal_02uk + hattfjelldal_01um

 • 1: ha svøllt ijæL +[latter] # [leende-] omm dåkk kje ha funne denn dæ bæra [-leende] [latter] [-pron=me] 2: * [latter]

hattfjelldal_01um + hattfjelldal_02uk

 • 1: næi da vi ha no vell sekkert gått gådd 
2: * [latter]

hattfjelldal_02uk

 • ja e vill tru dæ

hattfjelldal_01um + hattfjelldal_02uk

 • 1: mænn dæ så va litt # tæit da vi fækk jo kje en einaste fæssk oppi dær å # å på kvel'n da så varrt vi jo svanng +[pron=uklart] seføllgel 
2: * {uforståelig} +[hviskende]
 • 1: 2: ja
 • 1: så e e tok "ja ja e ska kok [pron=uklart-] suppæ då tænngt" [-pron=uklart] sa e mæ n M8 så varrt dænn litt utspedd så vi ha # ha en del pøllsæ 
2:
 • 1: 2: ja
 • 1: så vi ee vi hænnta nå vatt'n i en kasserålle eller kaffekjil'n va dæ no vell 
2:
 • 1: 2: ja
 • 1: å # tru vi ha gLømmt kaffen åg ## mænn i værrt fall då fyllt opp mæ vattn # så ha vi no masse bLåbær å målltæ oppi dær # [leende-] å så skar [-leende] vi opp massæ pøllsæ va nå næss'n all pøllso 
2: * hm * [latter] så ha dåkker nå vell ikkj-

hattfjelldal_02uk + hattfjelldal_01um

 • 1: pøllsæ åg oppi suppa +[latter] ? [latter] 2: * ja da

hattfjelldal_01um + hattfjelldal_02uk

 • 1: å hiv e dæ opi å tænngt +[pron=uklart] dæ varrt no væll go krut dæ va nå bærre å mikks i hop så varrt de nå vell mat uta dæ ## e va nå tell å mæ å fann syr- syrrgras å så ha oppi denn dær 
2: * [latter] * næi
 • 1: så de sku bi litt sånn syLe smak på de 
2: [latter]

hattfjelldal_02uk

 • du tru kje de varrt nåkk syLe i frå før?

hattfjelldal_01um + hattfjelldal_02uk

 • 1: ja e fann nå ut ætter +[pron=uklart] # hann M8 hann varrt bærre mæsst så hann varrt sinnt [leende-] nå vi sku bynn å et [-leende] [latter] 2: * [latter] [fremre klikkelyd]

hattfjelldal_02uk

 • [latter] uff {uforståelig} fårr en bLanning

hattfjelldal_01um

 • ja e tru vi va nå væL kje så gammLe karan heller då

hattfjelldal_02uk + hattfjelldal_01um

 • 1: syrgras å bLåbær målltæ å pøllsæ [latter] 2: * [latter]

hattfjelldal_01um

 • [fremre klikkelyd] # [leende-] så de varrt [-leende] nå meir så ei suppæ de dær

hattfjelldal_02uk

mænn dæ fårunnra me ikkje # att dåkker fann på dåkker sku lag nå sånnt # henna nå dåkker e påkåmmen

 

Kommentar
 
Begge dei yngre informantane frå Hattfjelldal i Nordland snakkar brei dialekter, noko dei også kommenterer i intervjua. Den eldre kvinnlege informanten nemner blant anna i sitt intervju at skoleungdommen har nektingsadverbet ikke og ikkje ikkje. I denne snutten kan vi blant anna høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: