Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

abelére Argumentere imot, drage i tvil. "Dæ e'kje tel å abbelere på" : Det er udiskutabelt; ikkje til å tvile på. Kanskje ei omlaging av appellere. Abbedere er brukt andre stader i Troms. (1998)
aftes I går kveld, kortform av "går aftes". "Ho kom i aftes" : Ho kom i går kveld. Stundom brukt i tydinga "i kveld". Eigeform av "aftan", brukt som tidsadverb (adverbiell genitiv). (1994)
agalaus Vill, ustyrlig, ofte brukt om ungar som er styrlause og bråkete. (1996)
Metaordbok: agelaus
agg 1) Uro i sinnet., 2) Vond kjensle overfor eit anna menneske (ha agg til nokon)., 3) Båre, urolig sjø ved land eller kai. "Dæ blei sånt agg attmed kaia at vi måtte gå bortpå og tørne." (1994)
agnhald Mothaken på ein ongel (fiskekrok); også somme stader kalla agnor. "Han tykjen flirte då han fann opp agnhajlle." (ordtak) (1999)
aiere Skape seg, halde leven. "Slutt å aiere tujlling!" Dialektform av "agére". (1996)
akkordering Drøfting, forhandling mellom to eller fleire partar. "Dæ blei ei heil akkodering om feskeprisan." (1996)
ala Heimlaga reiskap, brukt til å pløye renner i potetåkeren før setting (potetala). (1988)
all Trøytt og støl i kroppen etter tungt arbeid eller hard medfart. (1987)
Metaordbok: all
alla med seg Alt i alt, fulltallig. Eigentlig: "alle, seg sjølv medrekna." (1991)
allovering Bråk, rop og skrik. "Dæ va sånn alloering av mås'n at du hørte ikkje dett eie mål. (1996)
alo Skrik og ståk av menneske, fuglar eller dyr. (1986)
Metaordbok: alo
alterert Sjokkert, oppskaka, psykisk utkjørt. Også brukt om ting som er ødelagt. (1996)
Metaordbok: alterert
ama Stor tønne, fustasje. (1995)
anddal Båredal, avstanden frå ein båretopp til den neste. (1988, 1994)
andror Tung roing i motvind eller motstraum. (1984/85)
andstøyping Born frå to ekteskap/sambuarskap som er blitt "søsken" ved at foreldra har gifta seg. Også brukt om barn som har same mor men forskjellige fedre, og om to som er i lag som søsken utan å vere søsken. (1986)
andstraum Motstraum. (1999)
annamme Få, ta til seg, bli eigar av. "Eg har juksa i tre tima uten å annamme liv." "Du skal ikkje annamme ei bærr på min teig!" (1996)
ara Del av selety. Stropp av lér, stundom smal "plate" av jern m/hol, som ein stikk gjennom opning i skåka og låser med ein pinne (ar-stikka). (1984/85)
arhol Hol i skåk (skokkel) på slede eller vogn, laga for å stikke ara gjennom. (1984/85)
arl Samling og skrik av sjøfugl over åte, f.eks. over ein sei- eller sildestim. (1999)
arstikke Godt og vel fingertjukk pinne (splint) som du låser ara med for å feste hest med selety til skjækene. (1984/85)
atterbud Avbud, tilbakekalling. Også brukt om "tilbakemelding". (1992)
atthål Bakglatt, – om ski. "Skien e så atthål at eg kjem meg verken att eller fram." (1997)
attkjeppa Bakevje, straum som ber den motsette vegen av hovudstraumretninga, ofte langs land. (1999)
attlete Angre. "Eg attlete ikkje på den handelen." (1987, 1996)
attre Å attre seg: Å ta atterhald, unnslå seg, dra seg unna. Kan òg bety å rygge, flytte tilbake. (1994)
attsett Baktung. Om båt som er lasta slik at bakenden ligg djupt og framenden peiker tilsvarande opp. (1999)
augfare Ta eit overblikk over. "Han aufór havranda, men såg ingen båt." (1999)
ausjun "Åsyn", andlet. "Han va heilt kvit i ausjuna." Trulig ei omlaging av "augsyn". Også brukt som avstandsmål: Ei ausjun borte. (1996)
auster Sjø som ein må ause ut av båten. (1999)
auvert Vrient, vanskelig. "Dæ va så auvert å komme tel. (1994)
avbåkelig Vanskelig, uhøvelig, helst om arbeid som er vanskelig å komme til, eller som krev ei vanskelig kroppsstilling for å utføre. Formene åbokt og avbokt er òg brukt. Sisteleddet kjem av gammalnorsk bágr : vanskelig. (1998)
avbregda Ulikt, f.eks. ulikt det som var før, eller ulikt det som er rundt. "Namnan e blidd så abregda i det siste." (1999)
avel eller avl Vase, floke, særlig brukt om vase på fiskereiskap. (1983, 1994)
avmektig Sliten, avkrefta. (1996)
avrak Stor og uskapelig ting. Han kom heim med et stort avrak av en mottorsykkel." "Eg drog et stort og magert avrak av en torsk." (1999)
Metaordbok: avrak
avreidd Sjøuttrykk som blir brukt overført om ein som blir utkonkurrert i kvinnfolkvegen av ein rival. "Han hadde drag på ho Petra, men blei vesst avreidd av han Jens." (1991)